Aan het laden...
Aan het laden...

Juridische informatie en privacybeleid

Juridische informatie

Overeenkomstig artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website https://www-multi00.bluesoft-group.com/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de website:

Eigenaar en publicatieverantwoordelijke :
Blue SoftEen société par actions simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap), met een kapitaal van € 7.684.043,00, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 14 place de la Coupole 94220 Charenton-Le-Pont.

Geregistreerd 509 107 678 RCS Créteil
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een individu of een rechtspersoon.

Om contact met ons op te nemen
contact@www-multi00.bluesoft-group.com
+33 1 53 48 59 10

Hosting :
Deze site wordt gehost door Iliad DC2, gevestigd in Vitry-sur-Seine, en de back-up wordt beheerd door Equinix PA2, gevestigd in Saint-Denis.

Intellectueel eigendom

Elke ongeoorloofde reproductie of verspreiding van alle of een deel van de elementen en informatie op deze site is verboden. De inhoud is beschikbaar voor privé- en niet-collectief gebruik.

Krachtens artikel L. 122-5.2° en 3°a van de Franse Code de la Propriété Intellectuelle zijn alleen "kopieën of reproducties die strikt zijn voorbehouden aan het privégebruik van de kopieerder en die niet bestemd zijn voor collectief gebruik" en alleen analyses en korte citaten als voorbeeld en ter illustratie toegestaan, en is "elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden of rechtverkrijgenden onwettig" (art. L. 122-4). Een dergelijke weergave of reproductie, op welke manier dan ook, zou daarom een inbreuk vormen die strafbaar is volgens artikelen L. 335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

Databases

In overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 tot omzetting in het Wetboek van Intellectuele Eigendom van richtlijn 96/9 EG van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, is BLUE SOFT de producent en eigenaar van alle of een deel van de databanken die deel uitmaken van deze site.

Door deze site te bezoeken, erkent u dat de gegevens die hij bevat wettelijk beschermd zijn en dat het, in overeenstemming met de bepalingen van voornoemde wet van 01/07/98, verboden is om gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks te extraheren, te hergebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven of te bewaren, op welke drager dan ook, met welke middelen en in welke vorm dan ook, het rechtstreeks of onrechtstreeks extraheren, hergebruiken, opslaan, reproduceren, representeren of bewaren, op welke drager dan ook, met welke middelen en in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel, kwalitatief of kwantitatief substantieel, van de inhoud van de databases die verschijnen op de site waartoe u toegang hebt, evenals het herhaaldelijk en systematisch extraheren of hergebruiken van delen die kwalitatief en kwantitatief niet substantieel zijn, wanneer dergelijke handelingen de voorwaarden van normaal gebruik duidelijk overschrijden.

Handelsmerken en logo's, hyperlinks
Elk gebruik van de merknamen en logo's op deze site is verboden zonder toestemming van BLUE SOFT. Ook voor hyperlinks naar deze site is voorafgaande toestemming vereist.

Gebruik van informatie
Ondanks de zorg die besteed wordt aan de verwerking van de informatie, aanvaardt BLUE SOFT geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden in de op deze site gepubliceerde informatie. BLUE SOFT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie van de informatie op deze site, noch voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Handvest bescherming persoonsgegevens
Blue Soft Group besteedt bijzondere aandacht aan het informeren van u over de voorwaarden waaronder wij uw persoonlijke gegevens verwerken, die worden verzameld en gebruikt om u diensten en producten te leveren die zijn afgestemd op uw situatie, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, in het bijzonder:

1. Franse wet inzake gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.
2. Algemene Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing sinds 25 mei 2018.

Enkele definities
Blue Soft Groep: verwijst naar het moederbedrijf van de Blue Soft groep en haar dochterondernemingen Daylight Consulting, Projetlys, Ileo Conseil, Ileo Niort, Team Partners, Blue Soft Belgium, Code Insider, Scient en Catalyse IT.

"Persoonsgegevens" en/of "Persoonlijke gegevens": verwijst naar alle informatie die een natuurlijke persoon direct of indirect identificeert. Dit kan bijvoorbeeld een naam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, enz. zijn.

"Verwerking van persoonsgegevens": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés. Voorbeelden van verwerking van persoonsgegevens: verzamelen, vastleggen, opslaan, enz.

"Verantwoordelijke voor de verwerking": elke natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.

TABEL: voor de verwerking verantwoordelijken

"Subverwerker": een natuurlijke of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt, uitsluitend volgens de gedocumenteerde instructies van de voor de verwerking verantwoordelijke en namens deze laatste. Het is een natuurlijke of rechtspersoon die los staat van de voor de verwerking verantwoordelijke en die onderworpen is aan een verplichting tot beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens om de bescherming en verwerking ervan te waarborgen.

"Ontvanger": verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon of afdeling die de communicatie van persoonsgegevens ontvangt.

Wie zijn de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking van de Groep? Blue Soft
Elke entiteit van de Blue Soft Group kan verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens die zijn verzameld voor de goede uitvoering van de diensten die worden geleverd in verband met onze bedrijven. Telkens wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, zal de Groep Blue Soft u informeren over de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking uit de onderstaande lijst:
- BLUE SOFT GROUP SA, gevestigd te 14 place de la Coupole 94320 CHARENTON-LE-PONT;
- PROJETLYS SASU, gevestigd te 39 rue des Docks 69009 LYON;
- ILEO CONSEIL SASU, gevestigd te 14 place de la Coupole 94320 CHARENTON-LE-PONT;
- ILEO NIORT SAS, 34 rue Saint Symphorien 79000 NIORT;
- DAYLIGHT SASU, 14 place de la Coupole 94320 CHARENTON-LE-PONT;

Onze verplichtingen
De Blue Soft Group, als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, leeft de volgende principes na:
- Uw gegevens worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden die verband houden met onze verschillende activiteiten;
- Er worden alleen gegevens verzameld die nuttig voor ons zijn;
- We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld, of langer dan de periode waarin is voorzien door de normen en autorisaties van de CNIL of door de wet (zoals wettelijke vereisten);
- Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan dochterondernemingen van de Blue Soft Groep en aan bevoegde partners, dienstverleners of professionele instanties die deze nodig hebben in het kader van onze activiteiten.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

In het bijzonder worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het verstrekken van vermogensbeheeradvies, het afsluiten van een polis, het uitvoeren van een contract en het verwerken van uw verzoek. De verzamelde persoonsgegevens zijn adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en worden niet hergebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze in eerste instantie zijn verzameld.

We kunnen persoonsgegevens ook voor andere doeleinden verwerken, mits we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke verwerking gepast is. Andere doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken, zijn onder meer
- Het beheer van verzoeken om rechten (recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verzet, beperking, verwijdering, enz.));
- Het uitvoeren van het interne controlesysteem van de Groep Blue Soft ;
- Het uitvoeren van precontractuele maatregelen die op uw initiatief zijn genomen;
- Het beheren van claims, bemiddeling en geschillen;
- Het beheren en controleren van activiteiten via statistische onderzoeken en klanttevredenheid;
- De organisatie van externe evenementen, gericht op potentiële klanten of klanten, om de activiteiten van de Groep te promoten;
- Verrichtingen in verband met commerciële prospectie, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven voor deze verwerking;
- Aanwerving van werknemers.

Beleid voor het gebruik van cookies
Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een terminal op een site.
De website Blue Soft gebruikt cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar onze site en ons team helpen te begrijpen welke delen van de site u het meest interessant en nuttig vindt.

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor navigatie op onze site. Om het bereik van de site te meten en onze diensten te verbeteren, gebruiken we ook cookies van derden om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site, hun geografische herkomst en de populairste pagina's.

We gebruiken de volgende cookies van derden:
TABLE COOKIES om als tabel te worden ingevoegd (zie afbeelding en opmerkingen)

Maatregelen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, implementeren we passende organisatorische en technische maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving om de veiligheid en integriteit ervan te behouden en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of doorgegeven aan onbevoegde derden. Wij verzekeren u ook dat alle medewerkers van de Blue Soft Group en alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens alle regels inzake de bescherming van persoonsgegevens naleven en zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te bewaren.

Wat zijn uw rechten?
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je een aantal rechten, in het bijzonder:

- Recht op toegang tot uw gegevens: informatie verkrijgen over de gegevens die over u worden bijgehouden en hoe deze worden gebruikt;
- Recht op rectificatie: correcties en wijzigingen aanbrengen in uw gegevens wanneer deze onnauwkeurig of onvolledig zijn;
- Recht op wissing: om de definitieve verwijdering van uw gegevens te verkrijgen, met name wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
- Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt terug te krijgen en/of uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie;
- Recht op bezwaar: mogelijkheid om te verzoeken dat uw gegevens niet worden gebruikt voor bepaalde verwerkingen, met name wanneer uw gegevens worden verwerkt voor wervingsdoeleinden;
- recht op beperking van de verwerking: het gebruik van uw gegevens beperken tot een specifieke verwerking;
- recht op intrekking: uw toestemming op elk moment intrekken voor alle verwerkingen waarvoor wij deze hebben verzameld;
- recht om een klacht in te dienen bij de CNIL: een klacht in te dienen bij de CNIL als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
- Recht op een rechtsmiddel: een effectief rechtsmiddel instellen, hetzij tegen een toezichthoudende autoriteit (de CNIL), hetzij tegen de verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker.

U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek te richten aan de functionaris(sen) voor gegevensbescherming van de gegevensverwerkers van de Groep BLUE SOFT door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens:

E-mail: dpo@www-multi00.bluesoft-group.com
Post: Blue Soft Groep - Dienst Personeelsgegevens - 14 place de la Coupole 94320 CHARENTON-LE-PONT

Om het voor u gemakkelijker te maken uw rechten uit te oefenen, moet u een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening bij uw verzoek voegen, samen met alle essentiële, volledige en precieze informatie met betrekking tot uw verzoek.

We zullen ons best doen om zo snel mogelijk op je verzoek te reageren, in ieder geval binnen een maand na ontvangst. Deze periode kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. We zullen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging en de redenen daarvoor.

Ga voor meer informatie over je rechten naar de website van de CNIL (www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits).

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Elke gegevensbeheerder binnen de Blue Soft Group verbindt zich ertoe persoonlijke gegevens te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen. Hoe lang gegevens worden bewaard, hangt af van de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. De maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens met betrekking tot een contractuele relatie is bijvoorbeeld 5 jaar na het einde van de contractuele relatie.

Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen?
Uw persoonlijke gegevens zijn bestemd voor gebruik door de Blue Soft Groep. Ze kunnen worden doorgegeven aan haar partners en onderaannemers wier betrokkenheid essentieel is voor de succesvolle voltooiing van de aan hen toevertrouwde activiteiten.

Dienstverleners en onderaannemers verwerken persoonlijke gegevens alleen op basis van gedocumenteerde instructies van de Blue Soft Group. Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden of commerciële prospectie.

Wij zorgen ervoor dat onze partners en dienstverleners de principes van de geldende regelgeving naleven. Wij onderwerpen hen aan een verplichting tot beveiliging, vertrouwelijkheid en naleving van de voorschriften met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens om de bescherming ervan te waarborgen. Op ons verzoek moeten onze partners en dienstverleners te allen tijde voldoende garanties bieden met betrekking tot de implementatie van technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te rechtvaardigen.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie:
In sommige gevallen kunnen deze verwerkers buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Als het land onderwerp is geweest van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, worden de gegevens op deze basis doorgegeven. In andere gevallen wordt de doorgifte aan deze onderaannemers geregeld door contractuele standaardclausules, in overeenstemming met de modellen opgesteld door de Europese Commissie, of door bindende bedrijfsregels. Details over deze doorgiften buiten de Europese Unie zijn op verzoek verkrijgbaar bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Union Financière de France Group.

Telefonische colportage
Als u geen prijs stelt op telefonische colportage, kunt u zich gratis inschrijven op de verzetlijst voor telefonische colportage van BLOCTEL op www.bloctel.gouv.fr of een brief sturen naar het volgende adres: Société Opposetel Service Blocctel 6 rue Nicolas Siret, 10 000 Troyes.

Wijzigingen in ons handvest voor de bescherming van persoonsgegevens
We behouden ons het recht voor om onze maatregelen voor beveiliging en bescherming van persoonsgegevens te wijzigen of aan te passen als gevolg van technologische, technische of regelgevende ontwikkelingen. We nodigen u uit om het bijgewerkte charter regelmatig te raadplegen op onze website (www.bluesoft-group.com).

Ga voor meer informatie naar de website van de CNIL: www.cnil.fr.

Bijgewerkt op 21 juli 2023

Ga naar hoofdinhoud